AI工具人
提示词工程师

poj 2479 Maximum sum(求最大子段和的延伸)


题目链接

题意:

       题目的大概意思是把数组分成不交两段,分别求出两段的最大子段和s1和s2,然后求出最大的s1+s2。不知道最大子段和的点这  here

思路:

      看完最大连续子段和
的 dp算法
 这个很容易理解,我用dplift[i]保存第1到第i个之间的最大子段和,dpright[i]保存第i到第n个之间的最大子段和,最终结果就是dplift[i]+dpright[i+1]中最大的一个。


代码

//poj 2479 Maximum sum
//2013-05-01-17.26
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 50005;
int dplift[maxn];
int dpright[maxn];
int a[maxn];

int main()
{
  int t, n;
  scanf("%d", &t);
  while (t--)
  {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);
    }

    dplift[1] = a[1];
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
      if (dplift[i-1] > 0)
        dplift[i] = dplift[i-1] + a[i];
      else
        dplift[i] = a[i];
    }
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      dplift[i] = max(dplift[i], dplift[i-1]);

    dpright[n] = a[n];
    for (int i = n-1; i >= 1; i--)
    {
      if (dpright[i+1] > 0)
        dpright[i] = dpright[i+1] + a[i];
      else
        dpright[i] = a[i];
    }
    for (int i = n-1; i >= 1; i--)
      dpright[i] = max(dpright[i+1], dpright[i]);

    int ans = dplift[1] + dpright[2];
    for (int i = 2; i < n; i++)
    {
      ans = max(dplift[i]+dpright[i+1], ans);
    }
    printf("%d\n", ans);
  }
  return 0;
}


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:XINDOO » poj 2479 Maximum sum(求最大子段和的延伸)

评论 抢沙发

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫