AI工具人
提示词工程师

light oj 1258 - Making Huge Palindromes(KMP)


题目链接

题意:

     给你一个字符串,在字符串尾部加上一些字符,使这个字符串变成一个回文串(正反读都一样的字符串),求该回文串的最小长度。

思路:

     在light oj里这个题目是属于KMP分类的,但乍看好像不是kmp,因为只有一个字符串。要想的到一个回文串,把该字符串翻转接到原串后面必然是一个回文串,但并不一定是最短的。我们必须考虑怎么把两个串尽量融合在一起,这就要看翻转串的前段与原串的后段有多少是匹配的了,这里就用到了KMP算法。

代码:

//2013-05-13-20.01
#include <stdio.h>
#include <string.h>
const int maxn = 1000005;
char a[maxn];
char b[maxn];
int f[maxn];

void getfail()
{
  int l = strlen(b);
  f[0] = 0;
  f[1] = 0;
  for (int i = 1; i < l; i++)
  {
    int j = f[i];
    while (j && b[i] != b[j])
      j = f[j];
    if (b[i] == b[j])
      f[i+1] = j+1;
    else
      f[i+1] = 0;
  }
}

int getans()
{
  int la = strlen(a);
  int lb = strlen(b);
  getfail();
  int j = 0;
  for (int i = 0; i < la; i++)
  {
    while (j && a[i] != b[j])
      j = f[j];
    if (b[j] == a[i])
      j++;
  }
  return la + lb - j;
}

int main()
{
  int t;
  scanf("%d", &t);
  for (int i = 1; i <= t; i++)
  {
    scanf("%s", a);
    int l = strlen(a);
    for (int j = 0; j < l; j++)
    {
      b[l-j-1] = a[j];
    }
    b[l] = '\0';
    printf("Case %d: %d\n", i, getans());
  }
  return 0;
}


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:XINDOO » light oj 1258 - Making Huge Palindromes(KMP)

评论 抢沙发

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫